Vertrouwelijkheid en beroepscode
De wetgever verplicht de psycholoog tot het zorgvuldig bewaren van zaken die rond uw persoon aan de orde komen.

Zij zal geen mededelingen doen aan derden over wat u gezegd hebt. U hebt recht op inzage in uw dossier zoals brieven of rapporten die over uw persoon of uw minderjarige kind geschreven zijn.

Anderen krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. De wet geeft u de mogelijkheid in beroep te gaan als u het ergens niet mee eens bent. De beroepsvereniging waar mevrouw Vogels lid van is, ziet toe op de beroepsethiek of de beroepscode.

Klachten of suggesties
De psycholoog probeert u zo goed mogelijk van dienst te zien. Suggesties ten aanzien van de organisatie of werkwijze worden erg op prijs gesteld. Op deze manier kunnen verbeteringen eerder doorgevoerd worden.

Mocht u ontevreden zijn, dan wordt u verzocht daarover contact op te nemen met uw psycholoog. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Mocht dit gesprek niet voldoende zijn dan kunt u er voor kiezen uw klacht door een externe instantie te laten behandelen.

De internetsite
De Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in haar activiteiten en een bezoek brengt aan de internetsite. Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen te allen tijde mogelijk. Aan de inhoud van de internetsite kunnen daardoor op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

Virussen en veiligheid
De Internetsite van de Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. De Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

Uw vragen, suggesties en commentaar
De Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels wenst geen vertrouwelijke informatie via haar internetsite te ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, commentaar, enz., die wij van u ontvangen, wordt door de Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels behoudt zich het recht voor deze door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door de Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels verzonden e-mail
Door de Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder medische en/of pedagogische en/of behandel-informatie. De Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.